ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
Международен консултативен съвет

Международният консултативен съвет (IAB) е създаден, за да бъде в полза на Healthgrouper чрез опита и знанията на избрана група от международно признати и уважавани експерти в областта на управление на здравните грижи, здравна политика и реформи, болнична помощ и права на пациентите. Целта на IAB е да консултира екипа на Healthgrouper за международното развитие в областта на здравеопазването, да следи сайта и неговите характеристики, да популяризира проекта в по-широк международен контекст и да отвори възможности за нови партньорства. По-конкретно IAB ръководи процеса на разработване и мониторинг на "Ангажименти на Healthgrouper за по-добро здравеопазване", които ще бъдат предложени за приемане от всички институции и лекари, включени в www.healthgrouper.com. Тези ангажименти са неразделна част от нашия проект и целят насърчаване на предоставящите здравни грижи и лекарите в участващите страни да работят за промоция и постигане на най-високи стандарти в предоставянето на здравни грижи, прозрачност, удовлетвореност на пациентите, сигурност и достойнство. IAM ще подпомага Healthgrouper да постигне целта си за популяризиране на концепцията за интегрирано регионално здравеопазване, където всеки гражданин има възможност за избор, сравнение и прозрачност при подбора на здравни заведения и лекари. Healthgrouper е платформа за обмен на знания за по-високо качество на клиничните резултати и по-добри грижи за пациентите в региона на Югоизточна Европа.

Съветът ежегодно ще следи напредъка, който Healthgrouper осъществява за постигане на целите си. Членовете на Съвета ще предоставят експертно мнение с оглед максимално оптимизиране на проекта.

IAB се състои от седем члена, които са избрани сред световно признатите експерти в предоставянето на здравни грижи, здравната политика, управление, организация и реформи на здравните системи.

Съветът редовно ще публикува доклади за напредъка, които описват развитието на проекта и предлагат потенциални области за подобрение. Като част от ангажимента на heatlhgrouper.com за прозрачност, докладите ще бъдат достъпни за обществеността, за да се гарантира, че всички заинтересовани страни, здравни заведения и лекари ще могат да наблюдават реализацията на проекта в съответствие с най-високите международни стандарти.

providers