ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ
Περί το Healthgroper

Το Healthgrouper είναι διεθνές σχέδιο ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της υγείας το οποίο άρχισε και ξεκίνησε σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες (Μακεδονία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Σερβία και Αλβανία). Ο σκοπός του σχεδίου είναι να αυξήσει τη διαφάνεια στα συστήματα υγείας των συμμετεχόντων κρατών μέσω εξασφάλισης μιας μοναδικής προσφοράς σε όλα τα υγειονομικά ιδρύματα, ιατρούς και οδοντίατρους έχοντες άδεια να σχεδιάσουν δικά τους δωρεάν (βασικά) Healthgrouper προφίλ. Τα προφίλ ουσιαστικά είναι σελίδες στο πορτάλ Healthgrouper που περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που οι ιατροί ή τα ιδρύματα εθελοντικά τα παρουσιάζουν με σκοπό να φέρουν τις υπηρεσίες τους πιο κοντά στους χρήστες. Το Healthgrouper παρουσιάζει, ομαδοποιεί, ταξινομεί και συστηματοποιεί όλους τους παροχείς υγειονομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των ιατρών και οδοντίατρων, φέρνοντάς τους έτσι πιο κοντά στους χρήστες. Το Healthgrouper ενδυναμώνει δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων, γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ παροχέων ιατρικών υπηρεσιών και χρηστών και χρησιμεύει σαν πλατφόρμα αλληλεπίδρασης στον τομέα της υγείας. Το Healthgrouper βοηθάει τους χρήστες να διαχειρίζονται τις ιατρικές τους ανάγκες μέσω προσφοράς μεγαλύτερης ποικιλίας παροχέων υγειονομικών υπηρεσιών, πολλών πληροφοριών και αυξημένης διαφάνειας στην εξασφάλιση υγειονομικών υπηρεσιών.

Το Healthgrouper δεν προσφέρει ιατρική συμβουλή και δεν αποτελεί αντικατάσταση συμβουλής προσφερόμενης από επίσημο ιατρικό πρόσωπο.

Το Healthgrouper σκοπεύει να βελτιώσει την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, οικονομικά ανεκτές, και στην ποιότητα πληροφοριών σχετικών με την υγεία στους χρήστες των υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και να παρακινεί τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ιατρών, οδοντίατρων και ιδρυμάτων με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση του συστήματος υγείας των συμμετεχόντων κρατών. Το Healthgrouper σαν μεσολαβητής μεταξύ των χρηστών, ιατρών και ιδρυμάτων χρησιμεύει σαν ενοποιημένη σκηνή για παρουσίαση όλων των πληροφοριών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθώς και για τις πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία και μόρφωση των ιατρών. Με τη συνεχή εξέλιξη του δικού μας περιφερειακού υγειονομικού δικτύου, το Healthgrouper σκοπεύει να αυξήσει τη διαφάνεια, να παρακινεί και προωθεί την εγχώρια και διασυνοριακή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων, ιατρών, οδοντίατρων και ασθενών σχετικά με τις γνώσεις, δεξιότητες και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται κατά την χρήση διάφορων υγειονομικών υπηρεσιών.

providers